Algemene voorwaarden

/
Algemene voorwaarden

Inhoud:

Module Algemeen

1             Definities

2             Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3             Aansprakelijkheid

4             Overmacht

5             Incassokosten

6             Geschillen

7             Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

Module Stemmen en Kleine Reparaties

1             Tarief

2             Betaling

3             Afzegging

4             Klachten

5             Stemmen op abonnement

Module Reparatie

1             Offertes

2             Uitvoering

3             Betaling van reparaties

4             Opzegging, opschorting en ontbinding

5             Garantie

6             Transport

Module Verkoop

1             Koopovereenkomst

2             Levering

3             Betaling

4             Eigendomsvoorbehoud

5             Prijsverhoging

6             Annulering

7             Garantie

8             Transport

Module Huur met Recht van Koop

1             Huurovereenkomst

2             Huurverhoging

3             Onderhoud

4             Verzekeren, schade en verplaatsen

5             Eigendom

6             Transport

Module Verhuur van Piano’s en Vleugels 1 Verhuur

2             Huurbevestiging

3             Garantie

4             Verzekering en schade

5             Eigendomsvoorbehoud

6             Transport

Module Taxatie

1             Tarief

2             Overige

Module Aan­ en Verkoopbemiddeling

1             Tarief

2             Aansprakelijkheid

3             Transport

 

 

 

” Vreeken Pianoservices”

hierna te noemen: PianoToon

Algemeen

1             Definities

2             Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3             Aansprakelijkheid

4             Overmacht

5             Incassokosten

6             Geschillen

7             Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

1             Definities

In deze Leverings­ en Betalingsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

PianoToon: de gebruiker van de Leverings­ en Betalingsvoorwaarden.

Wederpartij: Degene waar de gebruiker van de Leverings­ en Betalingsvoorwaarden (PianoToon) een overeenkomst mee aangaat.

Overeenkomst: de overeenkomst tot levering van een dienst of een product.

2             Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1         Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PianoToon en   wederpartij waarop PianoToon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PianoToon, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3         Indien één of meerdere bepalingen in deze Leverings­ en Betalingsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Leverings­ en Betalingsvoorwaarden volledig van toepassing. PianoToon en wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

3             Aansprakelijkheid

3.1         Indien PianoToon aansprakelijk mocht blijken inzake enige claim van wederpartij, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3.2         PianoToon heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een minimum verzekerd bedrag per gebeurtenis van € 1.000.000,=.

3.3         Indien PianoToon aansprakelijk is voor directe schade, dan is die

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de assuradeur van PianoToon in enig voorkomend geval zou verstrekken.

3.4         Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

­ De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; ­de eventuele redelijke kosten gemaakt om een mogelijke gebrekkige prestatie van

PianoToon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan

PianoToon toegerekend kunnen worden;

­ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Leverings­ en Betalingsvoorwaarden.

3.5         PianoToon is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van wederpartij, danwel indien  wederpartij niet  alle gegevens, waarvan PianoToon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan  wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan

PianoToon  verstrekt  heeft.

3.6         De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PianoToon of zijn ondergeschikten.

3.7         PianoToon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4             Overmacht

4.1         PianoToon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

4.2         Onder overmacht wordt in deze Leverings­ en Betalingsvoorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop PianoToon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  PianoToon niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PianoToon worden daaronder begrepen.

4.3         PianoToon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert  intreedt nadat PianoToon zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.4         PianoToon kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is PianoToon gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan wederpartij.

4.5         Indien nakoming van de verplichtingen door overmacht blijvend onmogelijk is zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder recht op schadevergoeding van de andere partij.

4.6         Voorzover PianoToon ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PianoToon gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

5             Incassokosten

5.1         Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijkerwijs met de incasso samenhangende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij.

6             Geschillen

6.1         Op alle door PianoToon gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

6.2         In het geval van een geschil voorvloeiende uit een door PianoToon gesloten overeenkomst dient wederpartij PianoToon alle gelegenheid te geven de overeenkomst naar volle tevredenheid van wederpartij uit te voeren.

6.3         Alle uit de door PianoToon gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, en nadat aan artikel 6.2 is voldaan, eerst worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de VvPN.

6.4         Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg als bedoeld onder 6.2 en 6.3 te beslechten.

6.5         De bevoegde rechter in het arrondissement van PianoToon is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

7             Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

7.1         Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem.

7.2         Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Stemmen en Kleine Reparaties

1             Tarief

2             Betaling

3             Afzegging

4             Klachten

5             Stemmen op abonnement

1             Tarief

1.1         Onder kleine reparaties worden reparaties verstaan die minder dan 15 arbeidsuren in beslag nemen.

1.2         PianoToon maakt zijn tarief en tariefwijzigingen, voorzover de wijzigingen  meer bedragen dan de stijging van de Consumentenprijsindex van het CBS,  voor het stemmen van een piano/vleugel  en voor reparaties die maximaal 15 arbeidsuren in beslag nemen schriftelijk aan wederpartij bekend.

1.3         Het minimumtarief voor stemmen en kleine reparaties bedraagt de voorrijkosten en een half uur werk.

1.4         Voor werkzaamheden als onder 2.1.1 genoemd die in het weekend uitgevoerd moeten worden geldt het tarief maal twee (200 %).

2             Betaling

2.1         Stembeurten en kleine reparaties als onder 1.1 genoemd worden contant of met een éénmalige machtiging betaald aan het einde van de werkzaamheden. Indien middels overschrijving via de bank wordt betaald worden administratiekosten in rekening gebracht.

3             Afzegging

3.1         Afzegging door wederpartij van een afspraak voor een stembeurt of een kleine reparatie dient minimaal 24 uur vóór het tijdstip van de afspraak plaats te vinden. PianoToon dient hiertoe wel telefonisch bereikbaar te zijn. Een afzegging die op voicemail of antwoordaparaat is ingesproken dient door PianoToon bevestigd te worden.

3.2         Indien afzegging als boven bedoeld binnen 24 uur van het tijdstip van de afspraak plaatsvindt, zal PianoToon voorrijkosten en een half uur werk in rekening brengen.

4             Klachten

4.1         Wanneer wederpartij niet tevreden is over de resultaten van een stembeurt dient zij  PianoToon hier binnen 48 uur van op de hoogte te brengen en PianoToon de gelegenheid te geven de klachten te beoordelen en indien mogelijk te herstellen.

5             Stemmen op abonnement

5.1         Indien een abonnement voor het stemwerk wordt afgesloten wordt dit in een overeenkomst vastgelegd.

5.2         Deze overeenkomst bevat altijd tenminste:

­ Het aantal stembeurten per jaar;

­ Omschrijving van wat een stembeurt inhoudt;

­ De prijs;

­ De wijze van betaling;

­ Een beschrijving van de manier waarop de afspraken gemaakt worden; ­De duur van het contract.

5.3         Bij niet nakoming van het toegezegde aantal servicebeurten dient PianoToon het vooruitbetaalde zonder rente te restitueren. Indien dit twee servicebeurten op rij het geval is, dient PianoToon ook rente te vergoeden.

5.4         Restitutie hoeft niet plaats te vinden indien de PianoToon niet in de gelegenheid wordt gesteld om de onderhoudsbeurt te verrichten. PianoToon zal hiertoe als laatste poging wederpartij schriftelijk verzoeken contact op te nemen met PianoToon om deze alsnog de kans te geven de abonnementsverplichtingen na te komen.

Reparatie

1             Offertes

2             Uitvoering

3             Betaling van reparaties

4             Opzegging, opschorting en ontbinding

5             Garantie

6             Transport

1             Offertes

1.1         Voor reparaties wordt vooraf een offerte uitgebracht: Voor reparaties die minder dan 15 arbeidsuren beslaan mondeling, voor reparaties die meer dan 15 uur beslaan schriftelijk.

Door ondertekening van de offerte door beide partijen wordt de offerte automatisch omgezet in een overeenkomst.

PianoToon is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk word bevestigd.

1.2         Een offerte bevat altijd tenminste:

­ Een specificatie van uit te voeren werkzaamheden waaruit duidelijk het einddoel blijkt;

­ De geldigheidsduur van de offerte;

­ De kosten uitgesplitst naar arbeidsuren, materiaalgebruik, een post onvoorzien, transportkosten, overige kosten en B.T.W.;

­ De betalingscondities;

­ Omschrijving van werkzaamheden welke aan derden worden uitbesteed;

­ De garantietermijn met een specificatie van waarop de garantie betrekking heeft;

­ Het tijdstip van uitvoering en de uitvoeringstermijn.

1.3         PianoToon kan niet aan haar offerte worden gehouden indien wederpartij had horen te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.4         Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is PianoToon daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in

overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PianoToon in de offerte anders aangeeft.

1.5         Een samengestelde prijsopgave verplicht PianoToon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

1.6         Indien de taxatie van een instrument tot een reparatie leidt die meer dan 15 uur in beslag neemt, worden de eventueel betaalde taxatiekosten in mindering gebracht op de eindafrekening van de betreffende reparatie.

2             Uitvoering

2.1         PianoToon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment gangbare kennis en techniek.

2.2         PianoToon  heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. PianoToon houdt de eindverantwoordelijkheid.

2.3         PianoToon is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat PianoToon  is uit gegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij PianoToon  bekend hoorde te zijn.

2.4         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst

dienovereenkomstig aanpassen. De offerte wordt dienovereenkomstig aangepast en opnieuw door beide partijen ondertekend.

2.5         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PianoToon zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

2.6         Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal PianoToon  wederpartij hierover tevoren inlichten. In afwijking hiervan zal PianoToon geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PianoToon kunnen worden toegerekend.

2.7         PianoToon verzekert in reparatie gegeven instrumenten tegen brand, diefstal, vandalisme en waterschade tegen een waarde die in overeenstemming is met het risico dat gelopen wordt. Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal PianoToon niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat de verzekeraar in enig voorkomend geval zou vergoeden.

2.8         Wanneer PianoToon na gereedmelding van een reparatie aan wederpartij heeft aangegeven dat tot levering kan worden overgegaan en het blijkt voor wederpartij niet mogelijk om binnen 14 dagen de levering te ontvangen,  kunnen opslagkosten in rekening gebracht worden.

2.9         Wederpartij is tijdens de reparatie gerechtigd om in overleg met PianoToon inspectiebezoeken aan de werkplaats van PianoToon te verrichten.

2.10       Levertijden in offertes van PianoToon zijn indicatief en geven wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3             Betaling van reparaties

3.1         Wanneer wederpartij na het verstrijken van 16 dagen na factuurdatum de factuur niet voldaan heeft, is zij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 3.2 In het geval van faillissement of surseance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van PianoToon en de verplichtingen van wederpartij jegens PianoToon onmiddellijk opeisbaar.

4             Opzegging, opschorting en ontbinding

4.1         PianoToon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

­ wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; ­na het sluiten van de overeenkomst PianoToon  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

­ wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

4.2         Voorts is PianoToon bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4.3         Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PianoToon op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien PianoToon de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PianoToon, zal PianoToon in overleg met wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan wederpartij toerekenbaar zijn.

4.5         Indien de opdracht door overdracht aan een derde duurder wordt  heeft wederpartij de vrijheid de overeenkomst te ontbinden.

4.6         Indien de overdracht van de werkzaamheden aan een derde extra kosten met zich meebrengt, wordt in overleg bepaald wie deze kosten voor zijn rekening neemt.

5             Garantie

5.1         Aard en duur van de garantie op een reparatie wordt in de reparatieovereenkomst vastgelegd.

5.2         De garantie geldt onder voorwaarde dat PianoToon de gerepareerde zaak in onderhoud heeft gedurende de garantieperiode of wanneer dit onderhoud in handen is van een bedrijf waarmee PianoToon schriftelijk akkoord gegaan is.

5.3         Wederpartij dient de gerepareerde zaak bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient wederpartij te onderzoeken of:

­ de juiste dienst verricht is;

­ of de geleverde dienst voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of ­indien die                ontbreken ­aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

Een zichtbaar gebrek behoort binnen drie dagen na levering schriftelijk aan

PianoToon  te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld en binnen de overeengekomen garantietermijn.

5.4         Indien de gerepareerde zaak niet voldoet aan de overeengekomen garantie, zal PianoToon  binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien

retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door wederpartij, zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt wederpartij zich reeds nu de te vervangen zaak aan  PianoToon  te retourneren en de eigendom daarover aan  PianoToon  te verschaffen.

5.5         De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PianoToon, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

5.6         Indien de verrichte diensten  niet overeenstemmen met wat was overeengekomen en deze niet­conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid zoals opgenomen in boek 6, titel 3, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, dan is  PianoToon  niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

5.7         Het recht op garantie vervalt wanneer het beheer over de zaak overgaat naar anderen dan met wie de overeenkomst gesloten is tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6             Transport

6.1         Transport van een piano of vleugel kan door PianoToon in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.

6.2         Indien PianoToon transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.

6.3         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.

6.4         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 6.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport

Verkoop

1             Koopovereenkomst

2             Levering

3             Betaling

4             Eigendomsvoorbehoud

5             Prijsverhoging

6             Annulering

7             Garantie

8             Transport

1             Koopovereenkomst

1.1         Elke verkoop door  PianoToon  aan wederpartij geschiedt door het sluiten van  een koopovereenkomst waarin altijd tenminste vermeld worden:

­ Welke zaak de verkoop betreft, zo precies mogelijk omschreven met merknaam, model, uitvoering en serienummer.

­ De verkoopprijs inclusief de eventueel verschuldigde B.T.W..

­ Garantietermijn en ­bepalingen.

­ Leveringstermijn.

­ Eventuele inbegrepen artikelen of diensten.

­ Te betalen meerkosten voor extra artikelen of diensten. ­Eventuele inruil en de verrekening daarvan.

1.2         PianoToon  is slechts aan de koopovereenkomst gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk wordt bevestigd binnen de aangegeven periode.

1.3         Indien de aanvaarding afwijkt van het in de koopovereenkomst opgenomen aanbod is  PianoToon  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  PianoToon  anders aangeeft.

1.4         Een samengestelde prijsopgave verplicht  PianoToon niet tot levering van een deel van de in de koopovereenkomst begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2             Levering

2.1         Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/werkplaats van PianoToon .

2.2         Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze haar ter beschikking staan of aan haar ter hand worden gesteld.

2.3         Indien verkochte zaken na aan wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden afgenomen, blijven deze zaken te harer beschikking opgeslagen tot maximaal 3 maanden na afgesproken leveringsdatum.

2.4         De kosten van opslag en behoud zijn voor rekening van wederpartij.

2.5         Indien wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van wederpartij nadat gebruiker hem heeft verwittigd. Wederpartij zal in dat geval alle hiermee verband houdende kosten verschuldigd zijn.

2.6         Wederpartij dient de gekochte zaken bij levering te onderzoeken. Hierbij dient wederpartij te onderzoeken of:

­ de juiste zaak geleverd is;

­ of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen  of ­indien die                ontbreken ­aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. Een zichtbaar gebrek behoort binnen drie dagen na levering schriftelijk aan

PianoToon  te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld en binnen de overeengekomen garantietermijn.

2.7         Als PianoToon niet levert binnen de overeengekomen leveringstermijn dient wederpartij PianoToon  schriftelijk in gebreke te stellen. Na een redelijke termijn kan wederpartij de overeenkomst opzeggen.

3             Betaling

3.1         Tenzij in de koopovereenkomst anders is  overeengekomen dient betaling plaats te vinden netto contant bij levering onder aftrek van een eventuele aanbetaling.

3.2         Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PianoToon aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3.3         Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3.4         Indien er na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum nog niet is betaald is wederpartij van rechtswege in verzuim; wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3.5         In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van  PianoToon  en de verplichtingen van wederpartij jegens  PianoToon  onmiddellijk opeisbaar.

3.6         PianoToon  heeft het recht de door wederpartij gedane deelbetalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 3.7 PianoToon  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

3.8 PianoToon   kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

4             Eigendomsvoorbehoud

4.1         PianoToon  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5             Prijsverhoging

5.1         Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

5.2         Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6             Annulering

6.1         Annulering of ontbinding van de koopovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren.6.2 Indien  PianoToon  een annulering of ontbinding van de koopovereenkomst accepteert komen de gemaakte kosten voor rekening van wederpartij.

7             Garantie

7.1         Aard en duur van de garantie worden in de koopovereenkomst vastgelegd.

7.2         De garantie geldt onder voorwaarde dat  PianoToon  de geleverde zaak in onderhoud heeft gedurende de garantieperiode of wanneer dit onderhoud in handen is van een bedrijf waarmee  PianoToon  schriftelijk akkoord gegaan is.

7.3         PianoToon  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van  gebreken.

7.4         PianoToon  verschaft wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.5         Van de garantie kunnen zaken worden uitgesloten die als gebreken kunnen worden omschreven, mits deze uitdrukkelijk in de koopovereenkomst of op het garantiebewijs worden vermeld.

7.6         Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de overeengekomen garantie, zal PianoToon  de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door wederpartij, naar keuze van  PianoToon  vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan  PianoToon  te retourneren en de eigendom daarover aan  PianoToon  te verschaffen.

7.7         Wederpartij kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

­  PianoToon  tot tweemaal toe de gelegenheid heeft gekregen om eenzelfde gebrek te herstellen zonder dat dit gelukt is en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

­ Indien wederpartij aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

7.8         De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PianoToon, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak, deze in onderhoud hebben gegeven aan anderen dan  PianoToon  of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7.9         Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet­conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid zoals opgenomen in boek 6, titel 3, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, dan is  PianoToon  niet aansprakelijk voor gevolgschade.

8             Transport

8.1         Transport van een piano of vleugel kan door PianoToon in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.

8.2         Indien PianoToon transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.

8.3         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.

8.4         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 8.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport

Huur met Recht van Koop

1             Huurovereenkomst

2             Huurverhoging

3             Onderhoud

4             Verzekeren, schade en verplaatsen

5             Eigendom

6             Transport

1             Huurovereenkomst

1.1 In het geval van huur met recht van koop wordt een concepthuurovereenkomst opgemaakt waarin altijd tenminste vermeld worden:

­ Welke zaak de verhuur betreft, zo precies mogelijk omschreven met merknaam, model, uitvoering en serienummer.

­ De huurprijs per maand inclusief de verschuldigde B.T.W.. ­De betalingscondities.

­De minimale en eventueel de maximale huurperiode ­De opzeggingstermijn ­Leveringstermijn.

­ Eventuele inbegrepen artikelen of diensten.

­ Te betalen meerkosten voor extra artikelen of diensten.

­ Hoe de  al betaalde huur met de aanschafprijs zal worden verrekend op het moment dat de wederpartij de zaak wil kopen.

1.2   PianoToon is slechts aan de huurovereenkomst gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk word bevestigd.

1.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de concepthuurovereenkomst opgenomen aanbod is  PianoToon  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  PianoToon  anders aangeeft.

1.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht  PianoToon niet tot levering van een deel van de in de

concepthuurovereenkomst begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2             Huurverhoging

2.1         PianoToon heeft het recht de huur jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan de consumentenprijsindex van het CBS. Indien de huurverhoging meer bedraagt wordt wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

3             Onderhoud

3.1         Het onderhoud van een verhuurde zaak wordt verzorgd door  PianoToon  en omvat in elk geval twee stembeurten per jaar.

4             Verzekering, schade en verplaatsen

4.1         Wederpartij draagt er zorg voor dat de gehuurde zaak gedurende de huurperiode verzekerd is tegen  brand, diefstal, vandalisme en waterschade.

4.2         De kosten van schade anders dan door normaal gebruik die veroorzaakt is door de wederpartij tijdens de huurperiode wordt bij beëindiging van de huurperiode aan wederpartij in rekening gebracht.

4.3         Wederpartij mag de gehuurde zaak alleen verplaatsen of verhuizen na overleg en met schriftelijke toestemming van  PianoToon . Wederpartij dient het nieuwe adres onverwijld schriftelijk aan PianoToon te bevestigen.

5             Eigendom

5.1         De verhuurde zaak blijft tijdens de huurperiode eigendom van PianoToon .

5.2         Wederpartij dient  PianoToon  onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surséance van betaling en is altijd verplicht de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met PianoToon  bestaande huurovereenkomst.

6             6             Transport

6.1         Transport van een piano of vleugel kan door PianoToon in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.

6.2         Indien PianoToon transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.

6.3         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.

6.4         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 6.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport Verhuur van Piano’s en Vleugels

1             Verhuur

2             Huurbevestiging

3             Garantie

4             Verzekering en schade

5             Eigendomsvoorbehoud

6             Transport

1             Verhuur

1.1         Onder verhuur wordt verstaan de verhuur voor een periode van maximaal vier weken zonder recht van koop.

2             Huurbevestiging en annulering

2.1         Bij verhuur van een piano of vleugel ontvangt de wederpartij een schriftelijke bevestiging waarin PianoToon tenminste vermeldt:

­ Welke zaak de verhuur betreft, zo precies mogelijk omschreven om welk type instrument het gaat.

­ De verhuurperiode.

­ De verhuurprijs inclusief de verschuldigde B.T.W..

­ De betalingscondities.

­ De opzeggingstermijn.

­ Leveringstermijn met dag en uur volgens afspraak met wederpartij.

­ De ophaaltermijn met dag en uur volgens afspraak met wederpartij.

­ Eventuele inbegrepen artikelen of diensten.

­ Te betalen meerkosten voor extra artikelen of diensten.

2.2         Annulering van de verhuur door wederpartij dient minimaal 24 uur voor levering schriftelijk of per fax  plaats te hebben. In het geval van annulering binnen 24 uur voor levering wordt 20 % van de afgesproken huurprijs in rekening gebracht.

 

3             Garantie

3.1         PianoToon garandeert dat de verhuurde zaak goed gestemd en technisch in orde geleverd wordt.

4             Verzekering en schade

4.1         De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk ten aanzien van schade ontstaan in de verhuurperiode. Wederpartij draagt er zorg voor dat de gehuurde zaak verzekerd is tegen brand, diefstal, vandalisme en waterschade gedurende de huurperiode.

4.2         De kosten van schade anders dan door normaal gebruik die veroorzaakt is door de wederpartij tijdens de huurperiode wordt bij beëindiging van de verhuurperiode aan wederpartij in rekening gebracht.

4.3         Eventuele schade aan de verhuurde zaak wordt na beëindiging van de verhuurperiode aan de wederpartij gemeld en vervolgens in rekening gebracht.

5             Eigendomsvoorbehoud

5.1         De verhuurde zaak blijft tijdens de verhuurperiode eigendom van  PianoToon .

6             Transport

6.1         Transport van een piano of vleugel kan door PianoToon in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.

6.2         Indien PianoToon transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.

6.3         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.

6.4         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 6.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport

Taxatie

1             Tarief

2             Overige

1             Tarief

1.1         Voor taxatie geldt hetzelfde tarief als voor stemmen en kleine reparaties.

2             Overige

2.1         Een taxatie dient gezien te worden als een niet bindend advies

2.2         PianoToon  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen die het gevolg zijn van het gebruik van de taxatie, noch kan PianoToon aanspraak maken op winsten die voortkomen uit het gebruik van de taxatie.

2.3         Een taxatie wordt gebaseerd op de actuele marktsituatie en gaat uit van de handelswaarde op de particuliere markt van het te taxeren object in optimale conditie, verminderd met kosten om dit object in deze optimale conditie te brengen.

Aan­ en Verkoopbemiddeling

1             Tarief

2             Aansprakelijkheid

3             Transport

1             Tarief

1.1         Voor aan­ en verkoopbemiddeling geldt een vooraf afgesproken tarief dat een percentage is van de door wederpartij gerealiseerde aan­ of verkoopprijs. 1.2  PianoToon  zal nooit van de kopende èn de verkopende partij beide bemiddelingskosten ontvangen, tenzij dit van beide partijen de helft van het afgesproken tarief is.

2             Aansprakelijkheid

2.1         Wederpartij kan in het geval van bemiddeling PianoToon  op geen enkele wijze aansprakelijk stellen  voor een transactie waarin  PianoToon  bemiddeld heeft.

3             Transport

3.1         Transport van een piano of vleugel kan door PianoToon in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.

3.2         Indien PianoToon transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.

3.3         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.

3.4         Indien PianoToon transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 3.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport

Typ hieronder uw zoekterm en druk vervolgens op ENTER

Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.